หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมา [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 92 
ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันเรือยาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับคณะกรรมกา [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผ [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 201 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยย [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 194 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 193 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 175 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทร [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 179 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 118 
ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์ และการใช้ป [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 166 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เม [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 161 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทำการเข้าซ่อ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทำการพ่นน้ำย [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
เหตุ 199 ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2สาย 2 ตำบลหนองบัว อ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
 
ทำไมช่วงนี้นำ้ขุ่นมาก หรือระบบกรองเสีย (20 ต.ค. 2563)    อ่าน 31  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 7566  ตอบ 12  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 478  ตอบ 0  
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
        
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมา [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 92 
ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันเรือยาว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับคณะกรรมกา [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
 


จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน บ [ 16 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมา สำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]

 
     
 
 
งานบริการสาธารณะ
 
 
 
 
ที่ ลบ 0023.5/1153 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน [ 6 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 330 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 164 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 346 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 505 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 446 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 348 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 532 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 388 
ที่ ลบ 0023.5/ว 937 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 251 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 581 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 469 
ที่ ลบ 0023.5/ว 781 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 212 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 443 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 422 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 477 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 460 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 542 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 457 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 562 
    
 
  คุณคิดว่า อบต. ควรพัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 
 
อบต.บ้านกล้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
อบต.ช่องสาริกา เข้าร่วมกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาด [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระงาม [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกกะเทียม กิจกรรมลพบุรีเมืองสะอาด Big Cleaning Day [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวสำโรง การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.หัวลำ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันไหว้ครู [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันออกพรรษา [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ ผู้นำพอเพียง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันปิยมหาราช [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวลำ หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านข่อย ปราชญ์ชุมชนตำบลบ้านข่อย-ตำบลสี่คลอง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หัวลำ ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองรี ประกาศรายชื่อผูสอบผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
     
 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วัดเขาดิน

วัดเขาพระ
  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10