หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
ยุทธศาสตร์ อบต.หนองบัว (พ.ศ.2561-2565)
       
 
        
พัฒนาและจัดระบบโครงสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
   
พัฒนาระบบโครงสร้างถนน,ท่อระบายน้ำ,รางระบายน้ำและคลองระบายน้ำ
   
พัฒนาระบบสาธารณูปการและไฟฟ้า
   
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม
       
 
        
ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
   
ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยชุมชน
   
ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
   
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
       
 
        
ด้านการจัดระบบจัดการขยะและมลภาวะในชุมชน
   
ด้านการสร้างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   
ด้านการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
   
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว