หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มีมติรับรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 33 วรรคสี่ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ปี 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 14.44 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 195 ท่าน