หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 


 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการสอบถามจากจังหวัดและองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นถึงความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้เปิดลงทะเบียนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอขอรับการช่วยเหลือ  ได้แก่ (1.1) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (1.2) เป็นผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565 (1.3) เป็นผู้ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในกรณีเดียวกันจากจากหน่วยงานของรัฐมาก่อน และเป็นครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัวที่มีรายได้น้อย กำหนดการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ในวันและเวลาราชการ)   รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09.21 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 233 ท่าน