หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 สำหรับสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอพัฒนานิคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 16.05 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน