หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว โดยวิทยากรพระจิราศักดิ์ โอภาโส เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยหินกอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และว่าที่ร้อยตรีเที่ยง ดีกระโทก ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการร่วมเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เป็นการร่วมสร้างกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ให้กับองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X