หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 

ตามที่จังหวัดลพบุรีได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ได้ปรับปรุงเป้าหมายของแผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559–กันยายน 2564) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายก้องไพร ภู่เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการตามโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยตำบลหนองบัวได้กำหนดให้ บัว หรือ(En:Nelumbonaceae)ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งไม้น้ำ เป็นพรรณไม้ท้องถิ่นของตำบลหนองบัวตามมติที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ดำเนินการในแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองน้ำ สระน้ำของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองบัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 09.40 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน