หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งน้ำสำคัญในตำบลหนองบัว
วัดเขาพระ
วัดเขาดิน
อบต.หนองบัว
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
 

 
<<
>>
X
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (1)
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2)
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (3)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (พ.ศ.2561-2565) ในการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต่อไป  

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11.57 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 542 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X