หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทจ้างเหมาบริการ สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562  
 

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทจ้างเหมาบริการ สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ประเด็นสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเป็นธรรมในทุกมิติ และนโยบายรัฐบาลที่จัดระบบการออมขึ้นเพื่อรองรับประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐหรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบ ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่งในรูปแบบ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประเภทจ้างเหมาบริการ สามารถแจ้งความประสงค์และรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และสามารถตรวจสอบสิทธิการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ที่ www.http://pension.nsf.or.th/rights

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 09.47 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ สุขจันทร์

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย