หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - link 1
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อข้อมูลหน่วยงานซึ่งอยู่ด้านบน กดเลือกโครงสร้างองค์กร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - link 1
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อบุคลากรซึ่งอยู่ด้านบน กดเลือกผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง กดเลือกบุคลากร จะแสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ หน่วยงานไม่มีตำแหน่งรองปลัด
  o3. อำนาจหน้าที่
    - link 1
    - link 2
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อข้อมูลหน่วยงาน กดเลือกอำนาจหน้าที่ แล้วเลือก link หัวข้ออำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อข่าวสารด้านบน จะแสดงข้อมูลข่าวสารในตำบล กดค้นหาในหน้าที่ 12 เลือกหัวข้อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กดเลือก PDF ที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน กดเลือก PDF ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กดเลือก PDF ที่ 3 การติดตามและประเมินผล กดเลือก PDF ที่ 4, 5 และ 6 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - link 1
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อข้อมูลหน่วยงานด้านบน กดเลือกติดต่อ จะแสดงข้อมูลการติดต่อครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ที่อยู่ 2.หมายเลขโทรศัพท์ 3.E-mail 4.แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อระเบียบด้านบน ซึ่งจะมีหัวข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยกตัวอย่างมา 1 เรื่อง ได้แก่ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 อยู่หน้าที่ 3 กดเลือก PDF และมีหัวข้อ พรบ./พรก. และหัวข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - link 1
    - link 2
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อข่าวสารด้านบน จะแสดงข้อมูลข่าวสารในตำบล โดยจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ โดยขอยกตัวอย่างข่าว คือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - link 1
    - link 2
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลือกหัวข้อบริการประชาชนด้านบน กดเลือกกระดานสนทนา ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองบัว เข้าไปตอบคำถามเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ยกตัวอย่าง เช่น มีประชาชนเข้ามาถามว่าทำไมช่วงนี้น้ำขุ่นมากหรือระบบกรองเสีย และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลื่อนหน้าลงมา มองด้านขวามือต่อจาก Link ที่น่าสนใจ จะแสดงช่องทางเข้าหน้า Facebook ของ อบต.หนองบัว คือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007540968794
    - เข้าหน้าหลักเว็บไซต์ของ อบต.หนองบัว แล้วเลื่อนหน้าลงมา มองด้านขวามือต่อจาก Link ที่น่าสนใจ จะแสดงช่องทางเข้าหน้า Facebook ของ อบต.หนองบัว คือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007540968794
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6